foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego i może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo.

d

W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych,
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych dwóch kwalifikacji pozwoli Ci na uzyskanie tytułu  TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania produktów spożywczych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
 3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

Technolodzy  mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach  przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Jesteś technologiem

 •  który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby; 
 • nadzoruje  i  kontroluje  podległych  pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy; przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn;
 • Jesteś technologiem ,który  bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu;

CZEGO BĘDZIESZ SIĘ UCZYŁ? TREŚCI KSZTAŁCENIA
W procesie kształcenia zawodowego zaznajamiając się z następującymi przedmiotami: technologia żywności, towaroznawstwo żywności, mikrobiologia żywności, analiza żywności, maszyny i urządzenia przetwórstwa spożywczego, działalność przedsiębiorstwa spożywczego zdobędziesz wiedzę dotyczącą:

 • przebiegu procesu produkcji wyrobów spożywczych
 • współczesnych metod przetwarzania żywności
 • określania wartości odżywczej żywności
 • przepisów prawa żywnościowego
 • roli drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym
 • przygotowanie próbek żywności do przechowywania i badań laboratoryjnych
 • sensorycznej oceny żywności
 • podstawowych badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych.

CO BĘDZIESZ UMIAŁ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY? CZYLI KWALIFIKACJE

 • samodzielnie organizować stanowisko pracy
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną
 • dobierać surowce, dodatki i opakowania do wyrobu produktów spożywczych
 • dobierać narzędzia i maszyny do określonej produkcji
 • wykonać badania laboratoryjne w celu oceny jakościowej wyrobów spożywczych
 • komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje
 • organizować działalność własnej, małej firmy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci:

 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub kierunkach pokrewnych
 • podjęcie pracy w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucję żywności
 • zatrudnienie przy produkcji szerokiej gamy artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.
 • otworzenie własnej działalności gospodarczej

Dyplom i Europass
Uczniowie technikum po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej zawierający szczegółowy opis poziomu wykształcenia, umiejętności zawodowych oraz wykaz zawodów, do których wykonywania upoważniony jest posiadacz dyplomu.