foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Samorząd Województwa Pomorskiego
w partnerstwie z Powiatem Słupskim
realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich
„Zdolni z Pomorza – Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego - Powiat Słupski"

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia.

Dofinansowanie projektu z UE: 709372,20 zł

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2014-2023.

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn "Zdolni z Pomorza", obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • informatycznych,
 • umiejętności uczenia się,
 • społecznych,
 • inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

 


REKRUTACJA 2020/2021

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku rozpoczyna rekrutację uzupełniającą do projektu ZDOLNI Z POMORZA.
 
W roku szkolnym 2020/2021 wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII) i ponadgimnazjalnych uzdolnieni w dziedzinie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych . O zakwalifikowaniu ucznia do projektu będzie decydować: 
 • złożenie wniosku, arkusza nominacji i oświadczenia w ZSA w Słupsku, ul. Szczecińska 36 (przez pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pedagoga lub psychologa, rodzica lub opiekuna prawnego, inną osobę pełnoletnią, która dostrzega wybitne uzdolnienia ucznia w zakresie ww. przedmiotów),
 • opinia psychologiczno-pedagogiczna,
 • wynik testu uzdolnień kierunkowych lub ocena prezentacji
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:
 

1. form wsparcia o zasięgu regionalnym:

 • obozy naukowe,
 • konkursy indywidualne i zespołowe,
 • naukowe konferencje uczniowskie,
 • portal edukacyjny,
 • warsztaty specjalistyczne,
 • spotkania i warsztaty autorskie,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
2. form wsparcia o zasięgu lokalnym:
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • refundacja kosztów dojazdu/stypendia,
 • uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami),
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
 
3. akademickich form wsparcia:
 • spotkania akademickie,
 • zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie),
 • warsztaty tematyczne,
 • opieka mentorska,
 • e-learning.
Ważne terminy:

do 26.06.2020 r. – składanie wniosków, arkuszy nominacji oraz oświadczeń (w załączeniu),
czerwiec – sierpień 2020 r.  – indywidualne badania uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
początek września 2020 r.  – test uzdolnień kierunkowych uczniów, praca nad projektami (pod opieką nauczyciela ZSA),
do 30.09.2020 r. – przygotowanie list uczniów zakwalifikowanych oraz list rezerwowych.